T.Shevchenko park
Author - Tomash V., Codikov V., Drawing - Tomash V.